Header for 2. Dépôt d’une proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés par M. Sven Clement

2. Dépôt d’une proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés par M. Sven Clement

Dës Ried hunn ech den 20/11/2019 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “2. Dépôt d’une proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés par M. Sven Clement” gehalen.

M. Sven Clement (Piraten).- Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Regierungsaccord gesäit vir, datt d’Regierung am Beräich Transparenz méi Transparenz wéilt maachen. Ech hunn du geduecht, datt dëst héicht Haus och e klenge Schotz méi Transpa renz kéint verdroen, nämlech am Beräich vun eisen Entrevuen an eiser Kommissiounsaar becht mat externen Interessevertrieder. Dofir deposéieren ech haut eng Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés, fir e Lobbyregëster am Kader vun der Kommissiounsaarbecht anzeféieren.

Ech soen Iech Merci.

7499Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés visant à insérer dans le Règlement de la Chambre des Députés un re- gistre des lobbies