Header for 4. Heure de questions au GouvernementQuestion n° 170 du 19 janvier 2021 de M. Sven Clement rela tie au eanes aies u secteur oreca ans le care u fonds de relance et de solidarité pour entreprises, adressée à M. le Ministre des Classes moyennesQuestion n° 171 du 19 janvier 2021 de M. Marc Spautz relative aux aides financieres attribuees au secteur Horeca et aux indépendants, adressée à M. le Ministre des Classes moyennes Question n° 172 du 19 janvier 2021 de M. Jeff Engelen relative aux aides pour les indépendants dans le cadre de la pandémie de la Covid19, adressée à M. le Ministre des Classes moyennes

4. Heure de questions au GouvernementQuestion n° 170 du 19 janvier 2021 de M. Sven Clement rela tie au eanes aies u secteur oreca ans le care u fonds de relance et de solidarité pour entreprises, adressée à M. le Ministre des Classes moyennesQuestion n° 171 du 19 janvier 2021 de M. Marc Spautz relative aux aides financieres attribuees au secteur Horeca et aux indépendants, adressée à M. le Ministre des Classes moyennes Question n° 172 du 19 janvier 2021 de M. Jeff Engelen relative aux aides pour les indépendants dans le cadre de la pandémie de la Covid19, adressée à M. le Ministre des Classes moyennes

Dës Ried hunn ech den 19/01/2021 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “4. Heure de questions au GouvernementQuestion n° 170 du 19 janvier 2021 de M. Sven Clement rela tie au eanes aies u secteur oreca ans le care u fonds de relance et de solidarité pour entreprises, adressée à M. le Ministre des Classes moyennesQuestion n° 171 du 19 janvier 2021 de M. Marc Spautz relative aux aides financieres attribuees au secteur Horeca et aux indépendants, adressée à M. le Ministre des Classes moyennes Question n° 172 du 19 janvier 2021 de M. Jeff Engelen relative aux aides pour les indépendants dans le cadre de la pandémie de la Covid19, adressée à M. le Ministre des Classes moyennes” gehalen.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Merci och fir d’Gléckwënsch.

Une voix. Ass et haut?

M. Sven Clement (Piraten). Et wär jo schéin, wann ech Iech elo alleguerte kéint an e Restaurant invitéieren. Dat ass leider am Moment net de Fall.

(Brouhaha et hilarité)

Et ass zwar rengen Zoufall. Ech kann näischt fir d’Pandemie.

Une voix. Waart, d’nächst Joer.

(Brouhaha)

Une autre voix. … oder d’nächst Joer.

M. Sven Clement (Piraten). Zu de Froen: Ech mengen, de Georges Engel huet hei schonn de Constat gemaach, ëm wat et geet. Et geet mir haaptsächlech ëm den Horeca, net ëm de Chômage partiel. Ech mengen, do sinn d’Zuelen änlech, wéi dat, wat de President vun der Horesca nämlech d’lescht Woch um Radio gesot huet. En huet do gesot, et hätten eréischt 50 % vun den eligibele Be triber iwwerhaapt eng Demande gemaach. Do wollt ech engersäits de Minister froen: Kann en dat confirméieren? Sinn et wierklech esou wéineg Res taurateuren, déi eng Demande gemaach hunn? A wa jo, firwat e géif mengen, datt et esou wär.

Dann zwou ganz konkreet Froen, wéi ee vläicht déi Aidë besser kéint kommunizéieren. Do ass enger säits d’Fro: Wär et net sënnvoll, eng Zort Guichet unique anzeféieren, wou all Restaurateur, all Hotelier kéint eng Demande un de Ministère schécken, an d’Servicer intern géifen him da soen: „Hei, déi doten Aidë sinn eligibel“, oder: „Déi dote sinn et net“?

An dat Zweet ass: Gouf driwwer nogeduecht oder gouf et scho gemaach, fir e Courrier un all poten ziell eligibel Betriber ze schécken, wou nach eng Kéier rappeléiert gëtt, wat fir Aiden et gëtt? Ech weess, d’Horesca huet do e Bréif gemaach, mee vläicht wär et gutt, wann och nach eng Kéier mat der Entête vum Ministère géifen déi Aidë rappe léiert ginn.

Ech soen Iech Merci.