Aktivitéiten & Mandater

Als Deputéierten ass een och heefeg a Veräiner aktiv an iwwerhëllt do och Verantwortung, vue datt den Dag limitéiert Stonnen huet, kann een net alles dat maachen wat ee wëll, ech limitéiere mech bei der Transparenz och op déi Veräner wou ech e Mandat hunn a lëschten net all Veräin op, wou ech eventuell eng 5 € Memberskaart bezuelen fir se z’ënnerstëtzen.

Mandater

Nierft mengem Deputéiertemandat hunn ech nach folgend Mandater a Veräiner a Betrieber:

  • Gérant vu CLEMENT & WEYER CONSULTING SARL
  • Vize-President vum VOLLEY CLUB BELAIR ASBL
  • Member vum CA a President vun der Reglementskommissioun vun der FLVB
  • Member vum Präsidium an Éierepresident vun der PIRATEPARTEI
  • Administrateur vun SALARY SA
  • Gérant vu FACTURE.LU SARL
  • President vum Verwaltungsrot a Gérant vun TAXX SARL
  • Secrétaire vun der Direktioun vun der ONGD GUIDEN A SCOUTEN FIR ENG WELT
  • Member vum Steering Committee vum OPEN EUROPEAN DIALOGUE

Do dernieft hunn ech duerch mäin Deputéiertemandat nach folgend Mandat an enger internationaler Organisatioun:

  • Special Rapporteur of the Science & Technology Committee of the NATO Parliamentary Assembly