Header for B Projet de loi portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terro risme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parle ment européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

B Projet de loi portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terro risme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parle ment européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

Dës Ried hunn ech den 01/07/2020 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “B Projet de loi portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terro risme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parle ment européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. De Kolleeg David Wagner huet et elo grad gesot: Dat heiten ass eebe grad e Quante sprong. Et ass de minimal klengste Sprong no vir. Dat ass eppes, wat e Quant nun emol u sech huet, datt en net ganz grouss ass. Mee et ass eng Verbesserung. Et geet no vir. Mir maa chen hei eppes géint d’Geldwäsch. Mir maa chen hei eppes, fir e bësse méi Transparenz an de Secteur eranzekréien.

An nodeem souwuel d’CNPD wéi och de Staats rot jo awer an hiren éischten Avise kloer Baustel len opgewisen hunn, konnten déi behuewe ginn. An deementspriechend soen ech als Éischt dem Rapporter André Bauler Merci fir säi ganz extensive Rapport, deen déi iwwer zwee Joer Kommissiounsaarbecht, déi awer an deen Text hei gefloss ass, ganz gutt resuméiert huet. An da kann ech awer och den Accord vun de Piraten fir dëse Projet de loi ginn.