Header for Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 et modifiant:1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »); 2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d’un fonds de réserve pour la crise; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances;5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs;7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portanta) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée;9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014;11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État;12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile;13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et7501 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 20192023

Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 et modifiant:1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »); 2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d’un fonds de réserve pour la crise; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances;5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs;7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portanta) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée;9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014;11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État;12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile;13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et7501 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 20192023

Dës Ried hunn ech den 19/12/2019 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 et modifiant:1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »); 2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d’un fonds de réserve pour la crise; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances;5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs;7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portanta) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée;9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014;11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État;12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile;13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et7501 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 20192023” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech hu mech gëschter a menger Ried zum Budget e bësse kuerzgefaasst, wat d’Digitaliséierung ugeet, dofir awer dës Motioun abruecht, déi u sech eppes géif zu Lëtzebuerg aféieren, wat an der Europäescher Unioun scho vun der Euro päescher Kommissioun an hirem Aarbechts programm vun där leschter Legislatur, mee och vun dëser Legislatur ze fannen ass, nämlech ëffentlech finanzéiert Logiciellen och der Ëffent lechkeet accessibel ze maachen.

datt ee kann Économies d’échelle maachen. Et Dëst huet direkt e puer Avantagen, nämlech kann een doduerjer Geld spueren, datt een Deeler vu Logicielle ka reutiliséieren. Dat heescht, datt ee manner muss nei akafe goen. Et kann ee Saache reconfiguréieren. Et ass eng Motioun, déi sech och an änlecher Form mëtt lerweil queesch duerch Europa an de grousse Parteifamilljen erëmfënnt. Esou huet d’CDU dat op hirem leschte Kongress an Däitschland an de Programm opgeholl. Esou hunn déi euro päesch Gréng et am Programm. Wann ech mech richteg erënneren, hunn och déi euro päesch Sozialisten eng änlech Fuerderung am Programm gehat, soudatt et net verwonner lech ass, datt d’Europäesch Kommissioun dat scho mécht.

Hei geet et elo wierklech drëm, dat net nëm men um europäesche Plang ze maachen, mee och zu Lëtzebuerg. Mir wëssen, datt de Staat amgaangen ass, eng ganz Rëtsch vu Logicielle mat Steiergelder nei schreiwen ze loossen, eng ganz Rëtsch vun Outile mat Steiergelder ent wéckelen ze loossen. An dës Motioun soll maa chen, datt eppes, wat de Steierzueler bezilt, och dem Steierzueler kann zeguttkommen. Ech soen Iech Merci.

M. Fernand Etgen, Président. Merci, Här Clement. Den Här Berger, wannechgelift.

M. Eugène Berger (DP). Merci, Här President. Mir hate schonns eng änlech Mo tioun, mengen ech, wéi mer d’Digitalisatiouns debatt hei haten.

anescht!

M. Sven Clement (Piraten). Ganz anescht!

c.

M. Sven Clement (Piraten). Här President, merci villmools. Ech kann dem Här Wagner Recht ginn, an deem Sënn, wat d’Sé cherheet ugeet. Net jiddweree vun eis heiban nen huet en iPhone. Et gëtt och Leit, déi en AndroidPhone hunn. Android ass Open Source. Géif een heibanne sech dohistellen a soen: „Majo, doduerjer sinn déi Handye méi onsécher“, just well se op Open Source baséie ren? Ass duerch reng de Fait, datt et Open Source ass, d’Maintenance net garantéiert? Dee géif u sech dat, wat haut och beim Staat op Serveren zum Asaz kënnt … An enger rezen ter Question parlementaire hunn ech nämlech gefrot, wivill Prozent vun de Servere beim Staat da mat Open Source lafen. Ma et ass eng Ma joritéit! Well an der ServerWelt ass Open Source hautdesdaags u sech Standard. Quasi all Website an och d’Websitë vun de Fraktioune benotze WordPress. De Gros vun de Websitë vun de Parteien heibanne sinn op Open Source baséiert, benotzen eng OpenSourceDatebank hannendrop, benotzen en OpenSourceServer hannendrun. Géife mer doduerjer soen, datt se méi onsécher si wéi eppes, wat een als Closed Source akeeft?

Ech mengen, dat Argument, dat gëtt ëmmer erëm no vir bruecht. An et ass einfach intellek tuell onéierlech, dat ze behaapten, well et gëtt eng Hällewull vu Studien, déi genau de Con traire beweisen. An ech mengen, Open Source géif net an där Mass agesat ginn an der Welt, wann et esou wär, datt et doduerjer méi onsé cher wär.

Dat anert ass, an ech mengen, datt dat vläicht en Entgéintkomme wär. Fir datt d’Säit visàvis vun eis déi Motioun kéint matstëmmen, wär ech bereet, den éischte Punkt, den éischten In vite ze sträichen an da just ze fuerderen, datt all nei entwéckelt staatlech finanzéiert Logiciel len als Open Source verëffentlecht ginn. Dat ass verbatim dat, wat d’Europäesch Kommis sioun haut mécht. An dat géif ech dann och gären zum Vott stellen.

Ech soen Iech Merci.

d.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech soen dem Laurent Mosar Merci fir déi Motioun. Déi Motioun hei hëlt d’Parlament eescht. Et kann net sinn an ech hunn et gëschter a men ger Ried gesot, ech hunn et an aneren Dossiere scho gesot , datt Kontrakter, datt Engagemen ter, déi de Lëtzebuerger Staat, déi d’ganzt Land, all Wielerinnen a Wieler, an domadder och d’Chamber engagéieren, laanscht d’Cham ber ewech geheim gehale ginn!

Mir hunn e Rechtsstaat. Mir hunn eng Verfas sung. An där Verfassung steet dran, datt d’Chamber d’Regierung kontrolléiert. Wann d’Regierung eppes ënnerschreift am Numm vum Lëtzebuerger Staat, da geet dat d’Cham ber eppes un!

An deementspriechend sollte mer eis heiban nen och eescht genuch huelen, awer och res ponsabel genuch sinn, fir ze soen: Kommuni zéiert eis et! Weist eis et! Awer responsabel ge nuch am Sënn vun: Mir ginn domadder dann och net verbatim un d’Press. Mir kënnen eng Appreciatioun ginn. Mee mir ginn dat net ver batim weider.

Ech mengen, dat ass, wat an anere Parlamenter gang und gäbe ass, datt och méi confidentiel Donnéeën am Parlament kënne gekuckt ginn, an de Kommissiounen diskutéiert ginn, an dann eng Synthees dovunner gemaach gëtt. Mir sollten eis also hei net erkläre loossen, datt dat ach esou geheim Dokumenter sinn. Well wa se geheim sinn, an do huet de Laurent Mosar och Recht, dann hu mer e Problem. Well wéi soll eng Chamber eng Regierung kontrol léieren, wann d’Regierung Dokumenter virun der Chamber geheim kann halen?