Header for Projet de loi portant approbation de l’Accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, fait respectivement à Yaoundé, le 15 janvier 2009 et à Bruxelles, le 22 janvier 20097376 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération, fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le 11 septembre 20097377 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait respectivement à Abidjan, le 26 novembre 2008 et à Bruxelles, le 22 janvier 20097378 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 28 juillet 20167379 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bridgetown, la Barbade, le 15 octobre 20087380 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, fait à Kasane, le 10 juin 2016

Projet de loi portant approbation de l’Accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, fait respectivement à Yaoundé, le 15 janvier 2009 et à Bruxelles, le 22 janvier 20097376 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération, fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le 11 septembre 20097377 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait respectivement à Abidjan, le 26 novembre 2008 et à Bruxelles, le 22 janvier 20097378 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 28 juillet 20167379 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bridgetown, la Barbade, le 15 octobre 20087380 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, fait à Kasane, le 10 juin 2016

Dës Ried hunn ech den 10/10/2019 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi portant approbation de l’Accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, fait respectivement à Yaoundé, le 15 janvier 2009 et à Bruxelles, le 22 janvier 20097376 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération, fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le 11 septembre 20097377 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait respectivement à Abidjan, le 26 novembre 2008 et à Bruxelles, le 22 janvier 20097378 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 28 juillet 20167379 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bridgetown, la Barbade, le 15 octobre 20087380 Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, fait à Kasane, le 10 juin 2016” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, Handels accorde kënne fir déi involvéiert Natiounen engersäits eng Chance duerstellen, fir nei Mar chéën ze erschléissen, anerersäits awer och eng Gefor fir de klengen a lokale Commerce sinn.

Wann een d’Puissance vum europäesche Maart mat där vun den nationale Marchéë vun den afrikanesche Länner vergläicht, mat deene mer hei Accorde maachen, gëtt séier kloer, wie sech hei aktuell an enger méi staarker Positioun be fënnt. Obwuel den afrikanesche Kontinent en enorme Räichtum u Buedemschätz huet, ass et, an dorunner si virun allem Europäer schold, bis elo nach net gelongen, fonctionnéierend afri kanesch Marchéen ze etabléieren, déi d’Awun ner um Räichtum vum Land deelhuele loossen. De Ruanda gouf haut schonn eng Kéier ge nannt, an ech si ganz frou, datt haut deen éischte Smartphone, deen honnert Prozent Made in Africa ass, op de Marché komm ass. Well dat weist, datt sech eppes deet. Et weist awer och, datt déi lokal Marchéen nach vill „catch up“ ze maachen hunn. Se musse sech nach weiderentwéckele kënnen.

Duerch déi virleiend Accorde sollen awer elo europäesch Produite méi einfach um afrikane sche Maart placéiert kënne ginn. Dat héiert sech fir d’Éischt emol net schlecht un. Wien ass da schonn dergéint, datt mir nei Marchéen de nichéieren, fir eppes ze verkafen?

Et besteet awer d’Gefor, dass doduerch net nëmmen de lokale Commerce vun de Partner länner duerch europäesch Dumpingpräisser a produiten ënner Drock geréit, mä och d’Nopeschlänner vun dëse Länner. Länner wéi zum Beispill de Mali, de Senegal oder de Bur kina Faso wäerten och vun de Repercussioune vun dësem Accord oder vun dësen Accorde ge traff ginn, obwuel si selwer guer net Zeech nungspartner vun dëse sinn.

Europäesch Agrarproduite bleiwen, wa se bis an engem afrikanesche Land um Maart sinn, natierlech net just an deem Land. Ausgoend vun de Partnerlänner vun dësen Accorden, ge roden d’Produiten och schnell an d’Nopes ch länner, déi hirersäits keng Accorden agaange sinn, esou dass dann dës den Nodeeler vum Partenariat économique ausgesat sinn, wärend se vun de Virdeeler net profitéiere kënnen. Grad Lëtzebuerg, als Land, dat all Joer vill an d’Entwécklungshëllef investéiert an och mat vil len ONGen a ville Länner, wéi zum Beispill dem Mali, dem Burkina Faso an dem Senegal ver trueden ass iwwregens Länner wou am Mo ment, wa mer de Burkina Faso kucken, eng dramatesch Situatioun ass , sollt hei Responsa bilitéit iwwerhuelen a kengen Accorden zou stëmmen, déi der Entwécklung vun dëse Län ner schuede kéinten, just, fir e puer groussen europäeschen Entreprisen an d’Kaarten ze spil len.

Soulaang net kloer ass, wéi eng wirtschaftlech Konsequenzen a wéi eng Repercussiounen um Niveau vun der Ëmweltbelaaschtung a visàvis vun enger Garantie vun de Mënscherechter ze erwaarden ass, kënnen esou Partenariats éco nomiques net gudde Gewëssens zougestëmmt ginn.

Wat hu mir vun engem Partenariat, wann et zum Schluss just drëm geet, Wuere kräiz a queer iwwert de Planéit ze féieren, wärend d’Mënschen an onwierdegen Aarbechtsverhält nisser exploitéiert ginn?

Eleng de Fait, dass de Cercle de coopération vun de lëtzebuergeschen ONGen, déi dohanne sur place aktiv sinn an doduerch aus éischter Hand wëssen, wéi et ëm de lokale Commerce steet, sech géint dës Accorden ausschwätzt, muss engem hei ze denke ginn.

Et sinn awer net déi eenzeg, déi sech dogéint ausschwätzen, an de Kolleeg Wagner huet vir drun eng ganz Lëscht opgezielt vun de lokale Gewerkschaften, iwwer Akteuren, souwuel na tionaler wéi internationaler, gëtt et eng ganz Hickecht.

Wann een dem afrikanesche Kontinent eng reell Chance wëllt ginn, sech ekonomesch ze entwéckelen, da muss een d’Reciprocitéit fale loossen. Da muss ee bei der Welthandelsorga nisatioun ufroen, eng Ausnam ze maachen, fir den afrikanesche Länner vollen Zougang zu den europäesche Marchéen ze ginn, ouni an enger éischter Phas vun hinnen datselwecht ze erwaarden.

Well mir kee Gesetz matdroe kënnen, dat euro päeschen Entreprisen hëlleft, hire Wuelstand um Bockel vun exploitéierten Aarbechter op anere Kontinenter auszebauen, wärend Mën schen, also och an deene Länner, aner Pro blemer hunn, iwwerhaapt Problemer hunn, hir Grondbesoinen ze decken, wäerte mir dës Pro jeten haut net matdroen.

Ech soen Iech Merci.