Header for Projet de loi portant approbation1° de l'Accord relatif au transport aérien entre le GrandDuché de Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg, le 4 mai 2018;2° de l'Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et la République orientale de l'Uruguay, fait à New York, le 24 septembre 2018;3° de l'“Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on air services”, fait à New York, le 25 septembre 2018;4° de l'Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil relatif à des services aériens, fait à Brasilia, le 22 novembre 2018

Projet de loi portant approbation1° de l’Accord relatif au transport aérien entre le GrandDuché de Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg, le 4 mai 2018;2° de l’Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et la République orientale de l’Uruguay, fait à New York, le 24 septembre 2018;3° de l’“Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on air services”, fait à New York, le 25 septembre 2018;4° de l’Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil relatif à des services aériens, fait à Brasilia, le 22 novembre 2018

Dës Ried hunn ech den 15/10/2020 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi portant approbation1° de l’Accord relatif au transport aérien entre le GrandDuché de Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg, le 4 mai 2018;2° de l’Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et la République orientale de l’Uruguay, fait à New York, le 24 septembre 2018;3° de l’“Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on air services”, fait à New York, le 25 septembre 2018;4° de l’Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil relatif à des services aériens, fait à Brasilia, le 22 novembre 2018” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Merci och dem Rapporter. Grad bei dësem Theema besser eng Punktlandung wéi eng Crashlandung.

(Hilarité)

Ech wëll och ganz kuerz op déi aussepolitesch Dimensioun vun dësem Accord agoen. Et ass jo esou, datt een net duerch Isolatioun zu engem Méi noKomme kënnt. A grad wann et hei drëm geet, fir Fräiheeten ze schafen, Fräiheete vun engem Echange, Fräiheeten, déi net forcement direkt mo netär ze bewäerte sinn, mee Fräiheeten, fir iwwer haapt emol méi no ze kommen, méi no ze réckelen, mateneen an en Austausch ze geroden, dann ass dat prinzipiell ze begréissen, well duerch Isolatioun gewënnt ee keng Aussepolitik. Deementspriechend kann ech hei nëmmen dem Ausseminister felici téiere fir déi véier Accorden, wou grad dee mat Uru guay, dat ass scho gesot ginn, dach immens wäit reechend ass, an déi eventuell eis do och Méiglech keete ginn, méi wäit ze goe wéi nëmmen dat, wat mer eis bis elo ge duecht hunn. An ech ginn och den Accord vun de Piraten.