Header for Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle

Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle

Dës Ried hunn ech den 09/06/2021 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President.

Merci och dem Rapporter Gilles Baum, deen dat hei exzellent virgedroen huet.

Et ass e bëssen en Déjàvu. Mir hate gehofft, mir missten dat heiten net nach eng Kéier stëmmen.

Bref! Elo si mer hei. Da wëlle mir deene konstruk tiven a pragmatesche Léisungen net am Wee stoen.

Dofir gi mir eisen Accord.