Header for Projet de loi portant modification de:1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomp table;6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transpo sition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

Projet de loi portant modification de:1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomp table;6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transpo sition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

Dës Ried hunn ech den 21/03/2020 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi portant modification de:1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomp table;6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transpo sition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Ech mengen, datt dee Projet hei dann op eng breet Zoustëmmung trëfft, näm lech och op déi vun eis. Ech wëll mer awer eng kleng Pick net verknäifen, well se e bësse rekur rent ginn ass an haaptsächlech bei Finanzproje ten ëmmer erëm rekurrent ginn ass: Dat ass d’Liesbarkeet vun den Texter. Dat ass grad bei komplexen Theemen natierlech schwéier. Mee mir sollten eis heibannen ëmmer bewosst sinn, datt mer Gesetzer net nëmme schreiwe fir Affekoten.

Mir schreiwe Gesetzer fir d’ganzt Land, an deementspriechend sollte mer eis d’Méi ginn, datt déi Gesetzer dann och fir d’ganzt Land verständlech bleiwen. Ech mengen, dat ass e rekurrente Problem an deene méi techneschen Domänen. Duerfir kann een hei och en An zou pëtzen duerfir.

Ech mengen, dat anert, firwat et och wichteg ass, datt mer dat haut nach matgeholl hunn, dat ass schonn ugeschwat ginn: Mir sinn alt emol nees en retard mat enger Transpositioun. An duerfir wäert ech där Transpositioun net länger am Wee stoen an ech ginn den Accord vun de Piraten.