Header for Projet de loi portant modification:1 de la loi du 18 avril 22 visant mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19;2 de la loi du 2 juin 22 visant mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés la lutte contre la pandémie de Covid19;3 de la loi du 24 juillet 22 visant stimuler les investissements des entreprises dans l’re du Covid-19 et7707 Projet de loi portant modification:1 de la loi modifiée du 17 mai 217 relative la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;2° de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide l’investissement finalité régionale;3 de la loi du 15 décembre 217 relative un régime d’aides la protection de l’environnement;4 de la loi du 9 aot 218 relative un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises

Projet de loi portant modification:1 de la loi du 18 avril 22 visant mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19;2 de la loi du 2 juin 22 visant mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés la lutte contre la pandémie de Covid19;3 de la loi du 24 juillet 22 visant stimuler les investissements des entreprises dans l’re du Covid-19 et7707 Projet de loi portant modification:1 de la loi modifiée du 17 mai 217 relative la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;2° de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide l’investissement finalité régionale;3 de la loi du 15 décembre 217 relative un régime d’aides la protection de l’environnement;4 de la loi du 9 aot 218 relative un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises

Dës Ried hunn ech den 19/12/2020 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi portant modification:1 de la loi du 18 avril 22 visant mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19;2 de la loi du 2 juin 22 visant mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés la lutte contre la pandémie de Covid19;3 de la loi du 24 juillet 22 visant stimuler les investissements des entreprises dans l’re du Covid-19 et7707 Projet de loi portant modification:1 de la loi modifiée du 17 mai 217 relative la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;2° de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide l’investissement finalité régionale;3 de la loi du 15 décembre 217 relative un régime d’aides la protection de l’environnement;4 de la loi du 9 aot 218 relative un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Merci och dem Rapporter fir déi zwee Rapporten, souwuel schrëftlech wéi mëndlech. Fir eis ass et kloer, datt mer eisen Accord fir dës Mesuren wäerte ginn. Ech mengen, do ass vill gesot ginn. Et ass besser, elo eppes ze maachen, wéi drop ze waar den, datt et vläicht déi perfekt Mesure gëtt.

Wat d’Motiounen ugeet ech hat elo kuerz Zäit, se ze liesen , se si mer e bëssen ze large an där Fas sung, wéi se elo geschriwwe sinn. Ech fanne se awer prinzipiell ganz gutt an ech hunn héieren, se wéilte se jo och ganz gären an der Kommissioun diskutéieren. Wa sech do e Konsens fënnt, schléisse mer eis deem un. Wann net, wäerte mer eis enthale mussen.