Header for Projet de loi portant modification:1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institu tions de retraite professionnelle (IRP) dea) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institu tions de retraite professionnelle ;c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux pro duits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

Projet de loi portant modification:1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institu tions de retraite professionnelle (IRP) dea) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institu tions de retraite professionnelle ;c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux pro duits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

Dës Ried hunn ech den 03/12/2019 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi portant modification:1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institu tions de retraite professionnelle (IRP) dea) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institu tions de retraite professionnelle ;c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux pro duits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President. Et gouf scho vill zu deem Text gesot. Ech mengen, den honorabelen Här André Bauler huet jo och scho relativ exhaustiv er kläert, ëm wat et geet. Fir eis Piraten ass et ganz wichteg, datt mer hei an engem Land, wat vun enger oppener Ekonomie lieft, och et den IRPe méiglech maachen, an där oppener Ekonomie ze fonctionéieren, dat heescht, déi Transferts transfrontaliers, déi heimadder nei gereegelt ginn, sinn, mengen ech, eent vun deene wichtegsten Elementer.

Wann een och en zweete Pilier heiansdo ka kri tiséieren, esou ass et indeniablement hautdes daags ee vun de Pilieren awer vun eisem soziale Sécherheetsnetz ginn. Et erlaabt Patronen, fir eppes méi fir hir Employéen an eng Pensioun anzebezuelen. Et erlaabt also dem Patron, och nach eng Kéier eng zousätzlech sozial Respon sabilitéit visàvis vu sengen Employéen ze hue len.

A wann d’Regierung esou gäre seet: „Wann et dem Land gutt geet, soll et de Leit gutt goen“, esou, mengen ech, denken eng ganz Rëtsch Patronen och: „Wann et der Entreprise gutt geet, soll et och den Employéë gutt goen.“ An

dat hei ass esou en Outil, deen hinnen erlaabt,

dat ëmzesetzen. Dofir begréisse mer absolutt,

datt dat esou kënnt.

Dann deen zweete Volet, deen eis ëmmer wichteg ass, ass d’Transparenz. Ech mengen, datt et ganz gutt ass, datt mer hei de Benefi ciairë vun deenen Zousazpensiounen en neien Outil ginn, fir méi transparent a besser ze ge sinn, wat se un Droiten hunn a wéi et mat där Progressioun och ka weidergoen. Ech mengen, dat war eppes, wat an der Lescht heefeg vu Konsumenteschutzorganisatioune kritiséiert gouf, datt am zweete Pilier heiansdo et e bësse flou ginn ass. An dat gëtt heimadder hoffent lech besser.

Deementspriechend wäerte mir dëse Projet matdroen, mat deem enge Bemoll natierlech, datt mir och léiwer den éischte Pilier stäerke wéi den zweeten. Netdestotrotz ass den zweete Pilier net onwichteg.

Ech soen Iech Merci.