Header for Projet de loi relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Projet de loi relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Dës Ried hunn ech den 26/03/2019 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten).- Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, dëse Projet soll, wéi Dir et scho gesot hutt, englesche Banken an Assurancë bis zu 21 Méint Iwwergangszäit ginn, fir sech als Institutioun aus engem Drëttstat mat Regelen, déi no engem Brexit géife gëllen, konform ze stellen.

Datt dësen Text iwwerhaapt néideg ass, ass u sech dorunner geschëllt, datt d’Britte selwer net wëssen, wat se dann iwwerhaapt wëllen. Dat hu mer gëschter Owend jo nach eng Kéier grandios gesinn. An ech mengen, datt mer grad eng Lektioun vu Parlamentarismus an England kënne materliewen, …

M. Alex Bodry (LSAP).- Loosse mer ofwaarden!

(Hilarité)

M. Sven Clement (Piraten).- … déi zumindest, egal wat den „outcome“ ass, spannend wäert ginn.

M. Alex Bodry (LSAP).- Eng kleng Lektioun vläicht!

M. Sven Clement (Piraten).- Dat gesi mer dann, Här Bodry, ob dat eng Lektioun ass am positiven oder am negative Sënn. Eppes Neies wäerte mer, egal wéi, dobäi léieren.

Mir mussen awer doduerjer hei an den Téiblieder an am Kaffissaz liesen, fir eis, an domadder och d’Finanzplaz an d’Land, op d’Konsequenze vun engem Handele virzebereeden, wat mer nach guer net kennen. Wéi also och déi Texter virdrun, ass dat heiten e spekulativen Text, deen dovunner ausgeet, datt eppes kënnt, wat vläicht um Enn guer net komme wäert. An ech wäert mech elo hidden a Viraussoen iwwert d’Zukunft maachen. Ech hoffen, datt et net zu engem haarde Brexit kënnt. Ech hoffen, datt mer deen Text hei guer net musse benotzen an datt en an d’Annale vun der Geschicht ageet als en Text, deen an dësem Moment wichteg war, fir eis ze preparéieren, mä „ultima ratio“ onnëtz war.

Dofir, well en elo wichteg ass, an hoffentlech an Zukunft onnëtz ass, wäerten d’Piraten dësen Text matdroen.

Villmools Merci.