Header for Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation d’un membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision

Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation d’un membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision

Dës Ried hunn ech den 16/03/2021 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation d’un membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President.

Och vun de Piraten e Merci un de Rapporter, dee jo och Auteur vun där Modifikatioun hei ass. Et ass esou, datt iwwer RTL an iwwert de Service public an der Lescht vill geschwat gouf, deelweis och ge stridde gouf, an dat heiten u sech eng zousätzlech Kontrollinstanz fir de Service public ass, deen d’Chamber dann nenne soll. An déi Modifikatioun hei fënnt eis ganz Zoustëmmung.