Header for Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant: 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid19; 2° modification du Code du travail

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant: 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid19; 2° modification du Code du travail

Dës Ried hunn ech den 29/06/2021 an der Chamber zum Dagesuerdnungspunkt: “Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant: 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid19; 2° modification du Code du travail” gehalen. Dir fannt weider Detailer och um Site vun der Chamber.

M. Sven Clement (Piraten). Merci, Här President.

Dat heiten ass erëm esou eng Situatioun: „Und täg lich grüßt das Murmeltier.“ Mir verlängeren haut jo net nëmmen ee Gesetz, mee erëm eng ganz Hickecht. Ech hoffen, änlech wéi meng Virriedner, datt mer déi net nach eng Kéier musse verlängeren an datt mer hei endlech derduerch sinn. Merci fir den exzellente schrëftlechen a mëndleche Rapport vum Rapporter.

An domadder ginn ech eisen Accord.